Privacy Statement van Het Nieuw Betuws Kamerkoor

Het Nieuw Betuws Kamerkoor doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoons­gegevens

Cookies

Wij hebben een abonnement bij de website bouwer JouwWeb uit Eindhoven op grond waarvan er geen (tracking) cookies op uw computer geplaatst worden die zijn bedoeld voor reclame doel­einden.

Er worden uitsluitend cookies geplaatst voor het doen van functioneel en geanonimiseerd statistisch onderzoek. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerkersovereenkomsten

Wij hebben twee verwerkersovereenkomsten gesloten zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrek­king van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming):

  • Met ‘JouwWeb B.V.’. De Website van Het Nieuw Betuws Kamerkoor is ontwikkeld gebruik­makend van de dienst ‘JouwWeb’ die wordt aangeboden door JouwWeb B.V. Wij zijn akkoord gegaan met de Algemene voorwaarden van Jouw Web. Met deze aanvaarding hebben wij impli­ciet een Verwerkersovereenkomst gesloten.
  • Met online ticketsite ’Ikbenaanwezig’. Wij maken voor kaartverkoop van onze concertuit­voeringen gebruik van online kaartverkoop bij een zogenoemde ‘ticketsite’. U wordt via onze eigen site naar deze site ‘doorgelinkt’.

Persoonsgegevens bij het bestellen van toegangskaarten

Bij het bestellen van toegangskaarten via de bovengenoemde externe ticketsite of via de Webshop op eigen onze site, een onderdeel van de dienst JouwWeb, worden de volgende persoons­gegevens vastgelegd: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het verzenden van de toegangs­kaarten en voor even­tuele mel­dingen met betrekking tot het concert (informatie over parkeer­gelegen­heden, aanvangs­tijden, enzovoort). Bij de ticketsite ‘Ikbenaanwezig’ wordt ook gevraagd om de volgende gege­vens in te vullen: geboorte­datum, geslacht en woon­plaats. Invulling hiervan is uitdruk­kelijk optio­neel. Deze laatst­genoemde gegevens stellen ons in staat geano­nimi­seerde bezoeker­sanaly­ses uit te voeren.

Privacy beleid met betrekking tot leden (waaronder dirigent), project­leden en bij concerten betrok­kenen (inge­huurde solisten en muzikanten).

Hiervoor heeft Het Nieuw Betuws Kamerkoor een Privacy­verklaring opgenomen in het Huishoudelijk reglement. Alle leden hebben schriftelijk met deze verklaring ingestemd, al dan niet met gebruik­making van het recht op bezwaar tegen onderdelen daarvan.

In geval van concerten wordt projectleden en bij concerten betrokkenen deze Privacyverklaring voorgelegd en geldt dezelfde procedure als voor de leden.

Mailings

Mocht u e-mails van Het Nieuw Betuws Kamerkoor krijgen op basis van een in het ver­leden door u gege­ven toestem­ming of verzoek daartoe, dan heeft u te allen tijde het recht om uw gege­vens te laten verwij­deren uit ons mailing­bestand. U kunt dat kenbaar maken door ons te mailen (hnbkamerkoor@gmail.com).